El grup de Jove Advocacia de Sabadell, té una sèrie de finalitats i objectius, que es tracten dels següents:

Assessorament en l’accés  a la professió: Perquè entenem fonamental rebre el suport col·legial en els nostres inicis professionals, el Grup de Jove advocacia de Sabadell en aquest ámbit actúa:

A) Assessorament professional i suport durant els primers anys d’exercici (ajuda en els primers assumptes, asistencia a les primeres visites o vistes judicials)

B) Procedir a l’estudi, formulació de propostes i instar la resolució dels problemes específics del joves advocats i advocades.

C) Proposar i promoure tota mena d’activitats d’interès, ja siguin de caire professional, formatiu, social o cultural.

D) Fomentar, mantenir, i aprofundir relacions, contactes, i intercanvis amb qualsevol associació o organisme d’àmbit nacional i/o internacional relacionat o d’interès per la jove advocacia, però sobretot, i de forma específica amb les associacions, grups o organitzacions d’àmbit nacional i/o internacional.

E) Realitzar aquelles tasques que per delegació de la Junta de Govern s’assumeixin, sempre i quan tinguin relació amb els interessos dels Joves Advocats,

La Junta Directiva del JAS es reuneix quincenalment.

Com ja us hem comentat abans la nostra “feina” consisteix en vetllar pels interessos dels de l’advocacia jove i, en aquest sentit, des del JAS volem que els seus membres se sentin identificats i representats amb tot allò que realitzem. D’altra banda, des de la Junta Executiva fem una crida a tota l’advocacia jove sabadellenca per què participeu en aquest projecte i ens feu arribar propostes, les vostres crítiques i inquietuds. És per això que plegats hauríem d’aprofitar-nos (en el bon sentit) d’aquesta associació a fi d’aconseguir millores professionals pel nostre col·lectiu. No ens podem oblidar de totes les activitats de caràcter lúdic que s’organitzem per tal que tots ens ho passem el millor possible compartint moments fora del nostre entorn laboral (jutjats, despatxos…).

FORMACIÓ CONTÍNUA: Durant tota la vida professional necessitem eines formatives que ens facin més planer i segur el nostre exercici:
· Promoció continuada de cursos gratuïts de totes les matèries, especialment de pràctica processal.
· Impuls de convenis de col·laboració amb entitats financeres per tal d’assolir un major nombre de beques a la pràctica jurídica.
· Aconseguir la gratuïtat dels cursos d’especialització durant els dos primers anys d’exercici, i descomptes en la matrícula fins als cinc anys d’exercici.
· Realització de cursos d’informàtica per tal de modernitzar i adaptar els despatxos a les noves tecnologies.

SUPORT EN LA CERCA D’OCUPACIÓ: Perquè molts companys/es es llencen amb valentia, però no sense dificultats, a l’exercici autònom de la professió i d’altres trien incorporar-se en despatxos aliens, necessitant conèixer on adreçar-se.

· Promoció a través de convenis amb l’administració per a la creació d’un viver de despatxos d’advocats per tal d’afavorir la creació de nous despatxos (lloguer de despatxos a preus assequibles, creació de nous espais per a la instal·lació de despatxos).

· Establiment de convenis amb les diverses entitats editorials del dret per tal d’obtenir condicions avantatjoses en la contractació de bases de dades i la compra de llibres.

· Creació d’una borsa de despatxos a la pàgina web del Col·legi, que serà el millor vehicle per exposar totes les ofertes de feina, ofertes per associar-se entre companys o per col·laboracions puntuals.

· Establiment de convenis amb entitats financeres per tal d’obtenir condicions especials dels serveis financers oferts (crèdits per a l’adquisició de mobiliari del despatx, instal·lació de nous despatxos, etc).

 

UN COL·LEGI MÉS PROPER A L’ADVOCACIA JOVE: Perquè els joves advocats i advocades s’integrin de manera decidida en el dia a dia col·legial:

· Permanent canal de comunicació i transmissió de les preocupacions de l’advocacia jove amb la Junta de Govern del ICASBD a fi de que, els nostres interessos estiguin sempre presents en qualsevol activitat promoguda pel Col·legi.

· Creació d’un club social que fomenti les activitats culturals i esportives (cicles de cinema judicial, concerts, teatre, torneigs esportius, etc.), comptant amb una seu o espai propi que pugui ser una referència diària per la jove advocacia.

Òbviament aquesta relació de propostes no està tancada. De fet, agrairíem la teva col·laboració i que ens fessis arribar els teus suggeriments. Entenem que els Joves Advocats i Advocades de Sabadell ha de ser un òrgan obert de debat que compti amb totes les sensibilitats.

 

JOVE ADVOCACIA SABADELL